SKY24.LV

Aviobiļešu pārdošanas nosacījumi

Ja Interneta vietnes lietošanas noteikumi ir pretrunā ar Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumiem (t. sk. Aviobiļešu pārdošanas nosacījumiem), tad spēkā ir Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumi.

Ja šie Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumi (t. sk. Aviobiļešu pārdošanas nosacījumi) ir pretrunā ar Pakalpojuma sniedzēja cenas noteikumiem, tad spēkā ir Pakalpojuma sniedzēja cenas noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Atbilstoši līgumam par pasažiera pārvadāšanu, Pakalpojuma sniedzējam, kas ir pārvadātājs, ir pienākums īstenot Klienta un viņa bagāžas pārvadāšanu saskaņā ar līguma noteikumiem. Līguma noteikumi par pasažiera pārvadāšanu (lietošana, transporta līdzekļa maiņas jeb pārsēšanās veikšanas iespējas, apkalpošana, mainīšana, atcelšana, u.tml.) ir atkarīgi no Klienta izvēlētās līguma cenas klases.

1.2. Parasti ir divu veidu aviobiļetes. Dārgākās cenas klases (biznesa klases) biļetēm ir veicamas izmaiņas, bet lētākās cenas klases (ekonomiskās klases) biļetes nav iespējams mainīt vai atgriezt.

1.3. Aviobiļešu cenas noteikumi pakalpojuma sniedzēja apstiprinātā veidā ir pieejami Interneta vietnes sadaļā „Fare rules”. Jautājumu gadījumā par cenas noteikumiem, sazinieties ar SKY24.LV., rakstot uz e-pastu info@sky24.lv vai pa tālruni +371 9000 1024 (par īpašu tarifu 0,52 EUR/min).

2. Rezervēšana

2.1. Rezervēšana ir īslaicīga vietu bloķēšana rezervācijas sistēmā uz Klienta norādīto vārdu izvēlētajā maršrutā un datumā.

2.2. Vietu rezervēšana nerada saistības nedz Klientam, nedz Pakalpojuma sniedzējam.

2.3. Līdz līguma noslēgšanai par pasažiera pārvadāšanu jeb biļetes pirkšanai, Klientam un Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt vai atcelt rezervāciju bez iepriekšēja paziņojuma. Pakalpojuma sniedzējs atceļ līdz noteiktajam termiņam neizpirktu rezervāciju bez iepriekšējas paziņojuma.

2.4. Veicot rezervāciju, Klientam ir jāņem vērā, ka rezervācijas izpirkšanas iespējas, noteikumi un cenas var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma līdz līguma noslēgšanai par pasažiera pārvadāšanu jeb biļetes izpirkšanai.

3. Pārsēšanās

3.1. Lidojumiem, kuros ir paredzētas vairākas pārsēšanās, ir drošāk pirkt vienu aviobiļeti, nevis vairākas atsevišķas aviobiļetes par atšķirīgām cenām.

3.2. Viena aviobiļete vairākiem lidojumiem
3.2.1. Pakalpojuma sniedzējs atbild par Klienta nogādāšanu pēdējā galamērķī vienas aviobiļetes robežās.
3.2.2. Pakalpojuma sniedzējs piedāvā lidojumus ar pārsēšanos, ja tiek izpildītas minimālās prasības attiecībā uz laiku, kas nepieciešams pārsēšanās veikšanai. Minimālā pārsēšanās laika atstāšana starp diviem lidojumiem ir iespējama, taču ir arī ļoti riskanta. Iespējamo kavēšanos, novēlošanos un rindu dēļ, piemēram, pasu un drošības pārbaudēs, lūdzam izvēlēties tādus savienojumus, kas, salīdzinājumā ar atļautajiem minimālajiem laikiem starp diviem lidojumiem, atstāj garāku starplaiku.
3.2.3. Gadījumā, ja lidojumu atcelšanas vai novēlošanās dēļ tiek nokavēts turpinājuma lidojums, Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums tās pat biļetes esošā maršruta ietvaros piedāvāt alternatīvus savienojumus vai arī atgriezt naudu par biļeti. Tālāka transportēšana var tikt īstenota izmantojot arī kādu citu transporta veidu, un tam nav noteikti nekādi laika ierobežojumi.
3.2.4. Ja lidojumi notiek saskaņā ar plānu, bet Klients nokavē reģistrēšanos uz lidojumu pārāk īsā pārsēšanās laika, drošības pārbaudes rindu vai citu no klienta atkarīgu iemesla dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējam nav pienākums pildīt noslēgto līgumu par pasažiera pārvadāšanu un samaksātā pakalpojuma cena nav jākompensē. Šādā gadījumā, lai turpinātu ceļojumu vai atgrieztos atpakaļ, Klientam ir jāpērk jauna aviobiļete.

3.3. Vairākas atsevišķas aviobiļetes atsevišķiem lidojumiem

3.3.1. Ja Klientam ir vairākas atsevišķas aviobiļetes lidojumiem, kas seko cits citam, tad pieprasītie minimālie pārsēšanās laiki nav spēkā un katrs nākamais lidojums tiek uzlūkots kā atsevišķs, individuāls lidojums kopā ar parastajiem lidojumiem paredzēto reģistrēšanās laiku.

3.3.2. Gadījumā, ja Klients viena lidojuma atcelšanas vai novēlošanās rezultātā nokavē turpinājuma lidojumu, visa atbildība gulstas uz pašu Klientu. Pakalpojuma sniedzējam nav pienākums tās pat biļetes esošā maršruta ietvaros piedāvāt alternatīvus savienojumus vai atgriezt naudu par biļeti.

3.3.3. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par izdevumiem, kas saistīti ar trešo pušu sniegtā pakalpojuma izmantošanu vai neizmantošanu. Tāpat pakalpojuma sniedzējs nekompensē zaudējumus, kas radušies sakarā ar novēlotu ierašanos galamērķī vai lidojuma atcelšanu.

4. Lidojumu laiki, novēlošanās, atcelšana

4.1. Izlidošanas un ielidošanas laiki, kas norādīti uz pasūtījuma apstiprinājuma, ir aptuveni un nekalpo par pasažiera pārvadāšanas līguma nosacījumu. Tie ceļojumi, kuriem ir kritiska nozīme, klientam jāplāno ar pietiekami lielu laika rezervi, lai iespējamie šķēršļi un kavējumi neizjauktu izvirzīto mērķi.

4.2. Tā kā Pakalpojuma sniedzējam vienmēr nav iespējas informēt Klientu par mainītajiem lidojumu laikiem (Klients neizlasa viņam nosūtīto elektronisko vēstuli vai nav sasniedzams telefoniski), tad Klientam savs lidojuma laiks pirms izlidošanas ir savlaicīgi jāpārbauda caur Interneta vietni vai www.checkmytrip.com.

4.3. Izmaiņas lidojumu grafikā, kā arī lidojumu nokavēšanās vai atcelšana var rasties dažādu iemeslu rezultātā (satiksmes sastrēgumi, laika apstākļi, tehniskas problēmas, u. tml.). Ja lidojuma sākuma punkts vai galamērķis atrodas Eiropas Savienībā vai arī lidojumu veic Eiropas Savienībā reģistrēts pārvadātājs, pasažiera un pārvadātāja tiesības un pienākumus kavēšanās vai lidojumu atcelšanas gadījumā regulē Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 261/2004 par aviācijas pasažieru tiesībām. Regulas pilns teksts latviešu valodā ir pieejams http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0261

4.4. Pakalpojuma sniedzējs attiecībā uz Klientu nav atbildīgs par izdevumiem, kas saistīti ar trešo pušu sniegtā pakalpojuma izmantošanu vai neizmantošanu, kā arī nekompensē zaudējumus, kas radušies sakarā ar novēlotu ierašanos galamērķī vai lidojuma atcelšanu. Tā kā aviācijas transports ir ļoti atkarīgs no laika apstākļiem, tehniskām niansēm, kā arī ar drošību saistītie nosacījumi tiek uzskatīti par primārajiem, kavēšanos un lidojuma atcelšanu nav iespējams izslēgt pilnībā.

4.5. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt līgumā par pasažiera pārvadāšanu norādītos lidojuma laikus, paziņojot par to vismaz divas (2) nedēļas iepriekš. Ārkārtas apstākļu dēļ, ko Pakalpojuma sniedzējs nevar ietekmēt (streiks, dabas katastrofa, karš, nemieri), lidojuma grafikus atļauts mainīt arī ar īsāku brīdinājuma laiku.

4.6. Klientam, kuram ir biļete uz atceltu lidojumu, pakalpojuma sniedzējs piedāvā naudas kompensāciju vai arī alternatīvu savienojumu uz galamērķi bez papildu samaksas.

4.7. Gadījumā, ja tiek mainīts lidojuma grafiks un tā rezultātā būtiski mainās galamērķī nokļūšanas laiks vai arī zūd iespēja izmantot tajā pat biļetē esošo tālāko reisu, Klientam ir tiesības saņemt aviobiļetes cenu atpakaļ. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt samaksu par lidmašīnas biļetes maiņu, meklējot alternatīvu lidojumu.

5. Reģistrēšanās lidojumam

5.1. Klientam ir pienākums izmantot Pasūtījuma apstiprinājumā norādītos lidojumus atbilstoši Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajai secībai un tikai tai personai, kuras vārds ir ierakstīts Pasūtījuma apstiprinājumā. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt turpmākos lidojumus, ja klients īstajā laikā neierodas uz reģistrēšanos lidojumam vai atstāj vienu lidojumu neizmantotu.

5.2. Klientam ir pienākums ierasties lidojuma sākuma punktā noteiktajā laikā un reģistrēties lidojumam. Ja vien nav noteikts citādāk, lidojuma sākuma punkts ir Pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas lete (check-in punkts) attiecīgās lidostas izlidojošo reisu sektorā. Klients, kurš ir nokavējis ierašanos sākuma punktā vai laikā neierodas izejā uz lidojumu (gate), netiek pielaists lidojumam.

5.3. Reģistrēšanās lidojumam, atkarībā no lidostas un pakalpojuma sniedzēja, tiek slēgta 60–120 minūtes pirms izlidošanas. Ņemot vērā rindās pavadāmo laiku, Klientam ir jāierodas uz reģistrāciju lidojumam aptuveni trīs stundas pirms lidojumu sarakstā paredzētās izlidošanas. Minēto laiku iespējams saīsināt, ja Klients reģistrējas lidojumam internetā vai arī izmanto dārgāko lidojuma klasi.

5.4. Ja vien nav noteikts citādāk, ceļojuma pārtraukšana tranzīta pilsētā nav atļauta. Šādā gadījumā Klients nevar saņemt savu bagāžu un Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt papildu atlīdzību.

6. Pasažiera bagāža

6.1. Ja vien nav noteikts citādāk, Klientam, nemaksājot papildu atlīdzību, uz lidojuma laiku ir atļauts ņemt līdzi reģistrējamo bagāžu un papildus arī rokas bagāžu. Rokas bagāžai ir jāietilpst klēpī, zem priekšējā sēdekļa vai arī lidmašīnas bagāžas glabāšanas nodalījumā. Bezmaksas vai par maksu līdzi ņemamās atļautās bagāžas daudzums ir atkarīgs no izvēlētā Pakalpojuma sniedzēja, maršruta un servisa klases. Parasti nododamās bagāžas masas ierobežojums Klientam ir 15–23 kg tūristu klasē, līdz 30 kg biznesa klasē un līdz 40 kg pirmajā klasē. Ja Klienta maršrutā ir iekļauts galamērķis Ziemeļamerikā, tad ir spēkā bagāžas vienību ierobežojums. Šādā gadījumā parasti ir atļautas divas bagāžas vienības, no kurām neviena nedrīkst pārsniegt 23 kg tūristu klasē un 32 kg augstākās servisa klasēs. Saistībā ar bērniem un zīdaiņiem var būt spēkā mazāks vienību ierobežojums.

6.2. Attiecībā uz noteiktām bagāžas vienībām (sporta aprīkojums, mūzikas instrumenti, mājdzīvnieki, u.tml.) ir spēkā īpašas prasības un uz tām bagāžas svara ierobežojumi var neattiekties.

6.3. Lidojumiem ar pārsēšanos bagāža parasti tiek reģistrēta līdz lidojuma pēdējam galamērķim. Neatkarīgi no tā, Klientam ir pienākums pārsēšanās vajadzībām ieplānot pietiekami daudz laika, lai nepieciešamības gadījumā tranzīta pilsētā izņemtu bagāžu un piereģistrētu to no jauna.

6.4. Vērtīgākie priekšmeti (nauda, rotas, elektronika, u.c.) ir jāliek rokas bagāžā, taču jāņem vērā tas, ka rokas bagāžā ir ierobežota vai pat aizliegta noteiktu vielu un priekšmetu transportēšana.

6.5. Rokas bagāžā nedrīkst atrasties aizliegtie priekšmeti (piem., šķidrumi, kas pārsniedz noteikto normu, ugunsbīstami priekšmeti, asi priekšmeti, u. tml.). Precīzāku informāciju par bagāžas ierobežojumiem atradīsiet šeit.

6.6. Pakalpojuma sniedzējs atbild par viņam nodotās un reģistrētas bagāžas saglabāšanu, rēķinoties ar spēkā esošajiem starptautiskajiem ierobežojumiem. Klientam ir jāsaglabā bagāžas čeks, kas viņam izsniegts nododot bagāžu. Iespējamo pretenziju gadījumā, pretenzija kopā ar bagāžas čeku ir jāiesniedz attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja klientu apkalpošanas centrā.

7. Apkalpošana lidmašīnā

7.1. Apkalpošana lidmašīnā ir atkarīga no konkrētā Pakalpojuma sniedzēja koncepcijas un biļetes klases. Atšķirības ērtību ziņā ir atkarīgas no maršruta, lidmašīnas tipa un servisa klases.

7.2. Iespējamie papildpakalpojumi ir iepriekšēja sēdvietas rezervēšana un/vai īpaša ēdināšana lidojuma laikā. Parasti, bet ne vienmēr, par sēdvietas un speciālas maltītes rezervēšanu (gadījumos, kad ēdināšana lidojuma laikā ir iekļauta biļetes cenā) papildu samaksa netiek prasīta, tādēļ šie pakalpojumi neveido daļu no līguma par pasažiera pārvadāšanu un tiem nav garantijas.

8. Pasūtījuma izmaiņas vai atcelšana pēc Klienta iniciatīvas

8.1. Pasūtījuma izmaiņu vai atcelšanas iespējas ir atkarīgas no cenas noteikumiem. Arī gadījumā, ja izmaiņas vai atcelšana ir atļauta, tā var būt saistīta ar papildu maksas iekasēšanu.

8.2. Gadījumā, ja Klients vēlas mainīt vai atcelt Pakalpojuma apstiprinājumu, ir laikus jāvēršas SKY24.LV vai pie Pakalpojuma sniedzēja.

9. Atbildība

9.1. Pakalpojuma sniedzējs atbild par pirmslīguma informācijas sniegšanu un pārdošanas solījumu derīgumu, kā arī līguma par pasažiera pārvadāšanas pakalpojuma izpildi atbilstoši prasībām.

9.2. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par savu darbību vai bezdarbību, kas ir kļuvusi par cēloni Klienta nāvei, savainojumiem vai kaitējumam veselībai, ja tas noticis lidmašīnā, iekāpjot lidmašīnā vai izkāpjot no tās.

9.3. Pakalpojuma sniedzējs atbild par zaudējumiem, kas radušies reģistrētas bagāžas iznīcināšanas, pazušanas vai sabojāšanas rezultātā, ja nelaimes gadījums, kas kalpojis par iemeslu reģistrētas bagāžas iznīcināšanai, pazušanai vai sabojāšanai, noticis lidmašīnā vai citā vietā un laikā, kad par reģistrēto bagāžu ir bijis atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs.

9.4. Pakalpojuma sniedzēja atbildību notiekot nelaimes gadījumam nosaka Monreālas konvencija un 2002. gada 13. maija Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 89/2002, kas groza Padomes regulu (EN) Nr. 2027/1997.

9.5. Ja Klients rada zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam, saplēšot vai sabojājot tā inventāru vai aprīkojumu, tad Klients ir atbildīgs par Pakalpojuma sniedzējam radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

9.6. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties no Klienta apkalpošanas un uzteikt līgumu par pasažiera pārvadāšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klienta uzvedība ir nepieņemama vai pretlikumīga, vai Klienta uzvedība rada apdraudējumu citiem pasažieriem vai viņu īpašumam. Šādā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt atpakaļ naudu par neizmantoto pakalpojumu vai citas kompensācijas. Ja Klienta nepieņemamas vai pretlikumīgas uzvedības gadījumā Pakalpojuma sniedzējam un/vai SKY24.LV rodas papildu izdevumi, tad Klientam ir pienākums attiecīgos izdevumus atlīdzināt attiecīgi Pakalpojuma sniedzējam un/vai SKY24.LV.

9.7. SKY24.LV nav līguma par pasažiera pārvadāšanu puse un neatbild par Pakalpojuma sniedzēja saistību, kas izriet no līguma par pasažiera pārvadāšanu, izpildi, Pakalpojuma sniedzēja sniegtās pirmslīguma informācijas patiesumu un pārdošanas solījumu atbilstību faktiskajai situācijai. SKY24.LV nav atbildīgs arī gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs pirkuma veikšanas laikā maina pirmslīguma informāciju, pārdošanas solījumus, rezervācijas cenu vai arī atsakās no tiem.

9.8. SKY24.LV nav atbildīgs, ja Pakalpojuma sniedzējs nolemj bez iepriekšēja brīdinājuma apstādināt vai pārtraukt pārdošanu vai ceļojuma pakalpojuma sniegšanu.

9.9. Līgumam par pasažiera pārvadāšanu, kas noslēgts starp Pakalpojuma sniedzēju un Klientu, tiek piemērotas līgumā par pasažiera pārvadāšanu noteiktās valsts tiesību normas un starptautisko tiesību normas.

Atpakaļ pie SKY24.LV Interneta lapas lietošanas noteikumiem.