SKY24.LV

Interneta vietnes SKY24.LV lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta vietne www.sky24.lv ir reģistrēta Estravel Latvia – AS Estravel filiāle Latvijā (reģistrācijas numurs: 40003318736, adrese: Elizabetes iela 63, Rīga, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@sky24.lv, tālrunis: +371 67207360 (turpmāk tekstā saukts – SKY24.LV).

1.2. Lietojot interneta vietni, jūs apstiprināt, ka esat iepazinušies ar tās lietošanas noteikumiem, t.sk. 6. punktā minētajiem pakalpojuma sniedzēja pārdošanas noteikumiem un SKY24.LV organizēto kampaņu noteikumiem, kā arī piekrītat un apņematies ievērot tos pilnā apjomā.

1.3. Ja kāds no lietošanas noteikumu punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar likumu, tas neietekmē citu lietošanas noteiktumu punktu spēkā esamību.

1.4. Ja lietošanas noteikumi ir pretrunā ar trešo personu, kas piedāvā pakalpojumus caur interneta vietni, pakalpojumu pārdošanas noteikumiem, tad noteicošie ir pakalpojuma sniedzēja pārdošanas noteikumi.

2. Lietošanas noteikumos izmantotie termini

Interneta vietnes lietošanas noteikumos izmantotajiem terminiem un saīsinājumiem ir šādas nozīmes:
Lietošanas noteikumi – šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi kopā ar pakalpojuma sniedzēja pārdošanas noteikumiem.
Interneta vietne – interneta vietne ar adresi http://www.sky24.lv.
Klients – interneta vietnes un/vai ceļojumu pakalpojuma lietotājs.
Darbības – interneta vietnes lietošana no klienta puses.
Pakalpojuma sniedzējs – trešā persona, ar kuras sniegtajiem pakalpojumiem ir iespējams iepazīties un/vai šos pakalpojumus iespējams nopirkt interneta vietnē vai caur to.
Pasūtījuma apstiprinājums – pakalpojuma sniedzēja vai SKY24.LV izsniegts dokuments, kas apstiprina līguma noslēgšanu starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju un kas dod tiesības izmantot ceļošanas pakalpojumu, piemēram, aviobiļete, ceļojuma paketes apstiprinājums no ceļojuma organizatora puses, ceļojuma apdrošināšanas polise, u. tml. Par Pasūtījuma apstiprinājumu nekalpo ceļojuma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājums, informācija vai cits pārskats par rezervācijas saturu.

3. SKY24.LV pakalpojums

3.1. SKY24.LV pakalpojums ir Klienta pieeja Interneta vietnei, kas nodrošina Klientiem iespēju veikt dažādu ceļojumu pakalpojumu un informācijas pieprasījumus (aviobiļetes, naktsmītnes, automašīnu noma, ceļojumu apdrošināšana, ceļojumu paketes, u.tml.), pārbaudīt to pieejamību, veikt ceļojumu pakalpojumu rezervēšanu, norēķināties par ceļojumu pakalpojumiem un saņemt Pasūtījuma apstiprinājumu. Bez tam, Interneta vietnē ir pieejama vispārēja informācija, kas attiecas uz ceļošanu.

3.2. SKY24.LV nodrošina Klientiem ceļojumu pakalpojumu pieejamību caur Interneta vietni, taču neatbild par Pakalpojumu sniedzēju ceļojumu pakalpojumu sniegšanas veidu, ceļojumu pakalpojumu kvalitāti un atbilstību Pakalpojuma sniedzēja sniegtajai pirmslīguma informācijai un pārdošanas solījumiem, taču Klientam ir tiesības iesniegt Pakalpojuma sniedzējam pretenziju caur SKY24.LV, kurš to nodod Pakalpojuma sniedzējam un veic citas no sevis atkarīgas darbības, lai atrisinātu situāciju.

3.3. Ceļojumu pakalpojumu iegādes iespējas, t.sk. nosacījumi, cenas un vietu pieejamība pastāvīgi mainās, jo tās ir atkarīgs no ceļojumu pakalpojuma pieprasījuma un piedāvājuma datu bāzē reālā laikā.

3.4. Ja Klients, izmantojot Interneta vietni, ir veicis jebkura pakalpojuma sniedzēja ceļojumu pakalpojuma rezervāciju un apmaksu, tad tiek uzskatīts, ka Klients ir izteicis priekšlikumu pirkt izvēlēto Pakalpojuma sniedzēja ceļojuma pakalpojumu. SKY24.LV glabā Klienta priekšlikumu elektroniskā veidā četrpadsmit (14) dienas un pēc Klienta lūguma nosūta to Klientam ar elektroniskā pasta starpniecību. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs piekrīt Klienta priekšlikumam, Pakalpojuma sniedzējs vai SKY24.LV nosūta klientam attiecīgo apstiprinājumu ar elektronisko pastu. Līgums par attiecīgā ceļojuma pakalpojuma saņemšanu starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad tiek saņemta Pakalpojuma sniedzēja piekrišana Klienta priekšlikumam.

3.5. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nepiekrīt Klienta priekšlikumam, līgums paliek nenoslēgts un SKY24.LV atdod klienta samaksāto pakalpojuma cenu. Nauda Klientam tiek atgriezta nākamajā darba dienā pēc pirkuma veikšanas.

4. Interneta vietnes lietošana

4.1. Rezervēt ceļojumu pakalpojumus un iesniegt ceļojumu pakalpojumu pasūtījumus ar Interneta vietnes starpniecību atļauts tikai rīcībspējīgām, vismaz 18 gadu vecumu sasniegušām personām vai to pārstāvjiem (juridiskas personas gadījumā). Gadījumā, ja minētajām prasībām neatbilstoša persona tomēr rezervē ceļojuma pakalpojumu vai veic ceļojuma pakalpojuma pasūtījumu, par minēto darbību sekām atbild persona, no kuras bankas konta vai ar kuras kredītkarti ir ticis samaksāts par attiecīgo Darbību.

4.2. Klients apņemas veikt Darbības atbilstoši lietošanas noteikumos paredzētajam, kā arī ievērot Interneta vietnē ievietotās lietošanas pamācības. Veicot Darbības, Klients apņemas rūpīgi pārbaudīt darba gaitā iesniegtos datus un atbild par to pareizību, turklāt uzņemas iespējamo zaudējumu risku, kas izriet no viņa paša kļūdīšanās. Pirms ceļojuma pakalpojuma rezervēšanas vai pasūtījuma iesniegšanas attiecībā uz ceļojuma pakalpojumu, kas notiek ar Interneta vietnes starpniecību, Interneta vietnē tiek parādīti visi klienta ievadītie dati, kas ļauj konstatēt radušās datu ievades kļūdas un novērst tās.

4.3. SKY24.LV ir tiesības neizpildīt Klienta pasūtījumu, ja Klients nav ievērojis lietošanas noteikumus vai Interneta vietnē norādītās lietošanas instrukcijas, nav samaksājis par rezervāciju, vai ja Klienta kredītkartē Darbības laikā pietrūkst naudas līdzekļu konkrētā pasūtījuma un SKY24.LV atlīdzības samaksas veikšanai pilnā apjomā.

4.4. SKY24.LV apņemas nosūtīt Pasūtījuma apstiprinājumu uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi. Gadījumā, ja Pasūtījuma apstiprinājums nav pienācis uz Klienta elektroniskā pasta adresi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc ceļojumu pakalpojumu apmaksas veikšanas, Klientam par to nekavējoties ir jāinformē SKY24.LV.

4.5. Klients apņemas nekavējoties informēt SKY24.LV par kļūdām, pretrunām un traucējumiem, kas ierobežo Interneta vietnes lietošanu.

4.6. Saņemot Pasūtījuma apstiprinājumu, Klients apņemas nekavējoties, pārbaudīt Klienta vārda un uzvārda, ceļojuma plāna, datumu un citu svarīgu datu pareizība un atbilstību veiktajai ceļojumu pakalpojumu rezervācijai un ievadītajiem datiem. Ir svarīgi, lai rezervācijā un Pasūtījuma apstiprinājumā minētais Klienta vārds sakristu ar Klienta ceļošanai izmantoto personas dokumentos minēto vārdu. SKY24.LV novērš tehniskās kļūdas, kas, izsniedzot dokumentus, ir iespējami radušās SKY24.LV vai Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ. Vēlāka trūkumu novēršana, datu maiņa vai anulēšana nav iespējama vai arī tiek veikta par papildu samaksu.

4.7. Klients, lietojot Interneta vietni, apņemas:
4.7.1. garantēt visas Interneta vietnes lietošanas laikā sniegtās informācijas pareizību;
4.7.2. ar Interneta vietnes starpniecību neizplatīt nelikumīgu vai citā veidā aizliegtu informāciju;
4.7.3. neizmantot Interneta vietni, lai veiktu spekulatīvas, nepareizas vai krāpnieciskas darbības;
4.7.4. ar Interneta vietnes starpniecību nesūtīt datus, kas satur vīrusus, citas datorprogrammas vai datnes, kas bojā vai jebkādā citā veidā traucē normālu Interneta vietnes lietošanu un kas, lietojot Interneta vietni, var nonākt citu klientu datoros un bojā vai citā veidā traucē datoru normālu darbību;
4.7.5. nemainīt, nekopēt, nenodot, nepārdot, nereproducēt un nekādā citā aizliegtā veidā neizmantot Interneta vietni vai tās saturu.

5. Interneta vietnē publicētā informācija

5.1. Interneta vietnē publicētajai vispārējai ar ceļošanu saistītajai informācijai par pasēm, vīzām, vakcinēšanās ieteikumiem u. tml. ir tikai informatīvs raksturs un tā var mainīties. Tādēļ Klients apņemas patstāvīgi pārbaudīt šīs informācijas aktualitāti, vēršoties pie Pakalpojuma sniedzēja, Ārlietu ministrijā, vēstniecībās, tūrisma informācijas centros vai citās iestādēs, kā arī uzņemas atbildību par riskiem, kas izriet no šīm spēkā esošajām prasībām un to ievērošanas. Sīkāku informāciju Latvijas Republikas pilsoņi var iegūt Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv. Attiecībā uz citu valstu pilsoņiem var būt spēkā citas prasības.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs pieņem, ka Klientiem vai personām, kuras izmanto ceļojuma pakalpojumu, t. sk. bērniem, ir prasībām atbilstoši ceļošanas dokumenti (pase, personas identifikācijas karte, vīza, izziņa par vakcinēšanos), lai iekļūtu galamērķa valstī un visās tranzītvalstīs. Ir jāatceras, ka personas ieceļošanas atļauja valstī pat, ja personai ir visi prasībām atbilstošie ceļošanas dokumenti, ir katras atsevišķas valsts kompetencē.

5.3. SKY24.LV dara visu, kas ir tās kompetencē, lai Interneta vietnē publicētā informācija par Pakalpojuma sniedzēju pārdošanas nosacījumiem (tai skaitā, bet ne tikai, ceļojumu pakalpojumu cenas, ceļojuma pakalpojuma apraksti vai datumi) nebūtu kļūdaina un nepilnīga. Tajā pašā laikā SKY24.LV garantē, ka informācija Interneta vietnē tiek publicēta veidā, kādā to SKY24.LV ir iesniedzis Pakalpojuma sniedzējs, taču negarantē informācijas pareizību. SKY24.LV dara visu, kas ir tās kompetencē, lai jebkādas kļūdas un trūkumi tiktu novērsti tūlīt pēc to atklāšanas.

6. Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumi

6.1. Pārdodot ceļojuma pakalpojumu, Pakalpojuma sniedzējs līdztekus lietošanas noteikumiem piemēro arī Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai aviobiļešu pārdošanas nosacījumus, ceļojumu organizatoru kompleksā ceļojuma nosacījumus un nakšņošanas pakalpojuma nosacījumus. Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumos var būt iekļauti punkti, kas attiecas uz samaksas noteikumiem, atbildību, rezervāciju/līgumu atcelšanu un maiņu, kompensāciju izmaksu un ierobežojumiem.

6.2. Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumi ir aplūkojami, uzklikšķinot uz saites: aviobiļešu pārdošanas nosacījumi.

6.3. Klients apņemas patstāvīgi pārbaudīt un ievērot Pakalpojuma sniedzēja piemērotos nosacījumus. Gadījumā, ja netiek ievēroti Pakalpojuma sniedzēja nosacījumi, sekas var būt, piemēram, pasūtījuma atcelšana, ceļojuma turpināšanai nepieciešamo papildizdevumu piestādīšana Klientam, u.tml.

6.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas nosacījumi ļauj Klientam atcelt vai mainīt rezervēto vai nopirkto ceļojuma pakalpojumu, tad Klientam, izmantojot šīs tiesības, ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju atbilstoši tā apstiprinātajām prasībām. Ja vien tas nav pretrunā ar Pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajām prasībām, Pakalpojuma sniedzēja informēšana var notikt arī ar SKY24.LV starpniecību.

7. Ceļojuma apdrošināšana

7.1. Ja klients pērk ceļojuma pakalpojumu, mēs iesakām noslēgt arī ceļojuma apdrošināšanas līgumu. Ceļojuma apdrošināšana saskaņā ar apdrošināšanas devēja apstiprinātajiem nosacījumiem garantē palīdzību un kompensācijas saņemšanu, ja, piemēram, ceļojums tiek neplānoti pārtraukts, ceļojums nenotiek, pasažiera vai tā pirmās pakāpes radinieka slimības vai nelaimes gadījumu dēļ.

8. Samaksas noteikumi un SKY24.LV atlīdzība par pakalpojumiem

8.1. Kad Klients ar Interneta vietnes starpniecību rezervē ceļojuma pakalpojumu, viņam ir jānomaksā visa attiecīgā ceļojuma pakalpojuma cena. Klients samaksā ceļojuma pakalpojuma cenu SKY24.LV ar internetbankas starpniecību vai ar kredītkarti, savukārt SKY24.LV apņemas Klienta samaksāto atlīdzību nodot Pakalpojuma sniedzējam.

8.2. Veicot maksājumu par rezervēto ceļojuma pakalpojumu, Klients apņemas sekot Interneta vietnē publicētajiem norādījumiem.

8.3. SKY24.LV un Pakalpojuma sniedzējiem nav pienākums izsniegt Klientam Pasūtījuma apstiprinājumus, vaučerus vai citus dokumentus, kamēr nav saņemta pilna samaksa par rezervēto ceļojuma pakalpojumu. Tajā pašā laikā, Klientam ir pienākums samaksāt visu nolīgto rezervētā ceļojuma pakalpojuma cenu arī tajā gadījumā, ja Pasūtījuma apstiprinājums ir izsniegts vēl pirms visas ceļojuma pakalpojuma summas nomaksas.

8.4. Darbības, par kurām ir paredzēta pakalpojuma atlīdzība, kā arī šīs atlīdzības lielums, ir norādītas SKY24.LV cenrādī, ar kuru iespējams iepazīties šeit. Ar Darbībām saistīto pakalpojumu atlīdzības lielums un samaksas veids ir norādīts Interneta vietnē atsevišķā rindā un pirms attiecīgās Darbības (piemēram, Pakalpojuma sniedzēja ceļojuma pakalpojuma) veikšanas. Rezervācijas atcelšana, Pakalpojuma sniedzēja ceļojuma pakalpojuma iegādes atcelšana vai Pakalpojuma sniedzēja ceļojuma pakalpojuma daļēja vai pilnīga neizmantošana nav pamats atlīdzības saņemšanai par pakalpojumu.

9. Pretenziju iesniegšana

9.1. Ja Klients uzskata, ka ceļojuma pakalpojums neatbilst Pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajiem nosacījumiem, viņam par to ir nekavējoties un tieši jāinformē Pakalpojuma sniedzējs. Ja risinājums netiek atrasts, lai nodrošinātu operatīvu situācijas risinājumu, Klientam cik ātri vien iespējams (vēlams septiņu (7) dienu laikā pēc ceļojuma pakalpojuma sniegšanas beigām un četrpadsmit (14) dienu laikā pēc informācijas iegūšanas par gadījumu), bet ne vēlāk kā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētajā termiņā, ir jāiesniedz rakstiska pretenzija vai jāizmanto elektroniskā saite, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV strīdu izšķiršanas procedūrai tiešsaistē. Rakstiskā pretenzija ir iesniedzama attiecībā pret Pakalpojuma sniedzēju, nosūtot to tieši uz Pakalpojuma sniedzēja pasta vai elektroniskā pasta adresi vai arī uz SKY24.LV pasta vai elektroniskā pasta adresi. Pretenzijai ir jāpievieno pierādījums par ceļojuma pakalpojuma neatbilstību un dokumenti, kas apliecina radušos papildu izdevumus un zaudējumus. Pretenzijai, kas nav iesniegta norādītajā termiņā, ir iestājies noilgums.

9.2. Ja klienta ceļojuma pakalpojums tiek atcelts, atlikts vai arī tiek liegta iekāpšana lidmašīnā, pasažieru tiesības nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regula Nr. 261/2004, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgstošu kavēšanos.

10. Konfidencialitāte un privātums

10.1. SKY24.LV apņemas nepubliskot Klientu personas datus, kurus Klients, izmantojot Interneta vietni, ir darījis tam zināmus, izņemot gadījumu, ja publiskošana notiek ar Klienta piekrišanu vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

10.2. Klients apstiprina un saprot, ka, izmantojot Interneta vietni un veicot Darbības, ir nepieciešama Klienta personas datu nodošana trešajām personām kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Gadījumā, ja Klients veic Darbības, kuru priekšnoteikums ir Klienta datu (tai skaitā, bet ne tikai, personas koda vai maksāšanas līdzekļu datu) nodošana trešajām personām (piemēram, Pakalpojuma sniedzējiem vai citiem SKY24.LV sadarbības partneriem, kuri ir saistīti ar konkrētā ceļojuma pakalpojuma sniegšanu vai ceļojuma pakalpojuma apmaksas nodrošināšanu, vai atbilstošo dokumentu izsniegšanu), Klients piekrīt savu personas datu tālāknodošanai ar mērķi saņemt vēlamo ceļojuma pakalpojumu.

11. Beigu nosacījumi

11.1. SKY24.LV ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt lietošanas noteikumus. Lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar dienu, kad tie tiek publicēti Interneta vietnē, ja vien nav noteikts citādāk.

11.2. Tiesiskās attiecības starp Klientu un SKY24.LV regulē Latvijas Republikas tiesību akti. Strīdu izskatīšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos un tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

11.3. Tiesiskās attiecības starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju nosaka Pakalpojuma sniedzēja norādītās valsts tiesību akti un, sniedzot starpvalstu ceļojuma pakalpojumu, arī starptautiskie tiesību akti.

Lasīt aviobiļešu pārdošanas nosacījumus.

Aviokompāniju kontakti: http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx